2003r.
Geotechnika w Budownictwie i Górnictwie

english title: Geotechnics in engineering and mining

2002r.
Renowacja obiektu zabytkowego i jego adaptacja dla celów telekomunikacyjnych na przykładzie wieży pokościelnej w Zawidowie

english title: Renovation of monumental structure and its adaptation for telecommunication purpose for example of church tower in Zawidow

2001r.
Transformacja falkowa w identyfikacji wybranych parametrów konstrukcji inżynierskich

english title: Wavelet analysis in identification of structure's parameters

2001r.
Skotwiony górotwór jako miejscowy materiał konstrukcyjny obiektów podziemnych

english title: Bolting rock as local structural material of underground shafts

2001r.
Skotwiony górotwór jako obudowa zabytkowych wyrobisk i obiektów podziemnych

english title: Bolted rock as casing of historic shafts and underground objects

2001r.
Skotwiony górotwór jako obudowa wyrobisk podziemnych

english title: Rock as local structural material of underground shafts

2000r.
Falki w wybranych zagadnieniach mechaniki

english title: Wavelets in select problems of mechanics

2000r.
Projektowanie i określanie własności zastępczych geokompozytów w oparciu o teorię homogenizacji

english title: Designing and effective parameter calculation of geo-composites by homogenisation theory methods

2000r.
Dobór obudowy kotwiowej kołowych wyrobisk tunelowych i korytarzowych w ujęciu teorii kompozytów

english title: A method of bolt support design as solution for a circular tunnel excavation