Renowacja budynku o konstrukcji przysłupowo-zrębowej stanowiącego część istniejącego zabytkowego układu urbanistycznego miasta Bogatynia – studium przypadku

english title
Renovation of monumental wooden-frame-constructions building account for part of monumental area of town Bogatynia in Poland – case study

 

Materiały konferencyjne: 13. Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2012 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo "Istniejące i nieistniejące zespoły zabudowy ryglowej i układy urbanistyczne", Banzkow, Niemcy 2012
[dokument elektroniczny/ electronic document]

 

autorzy/ authors
Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow, Wojciech Kapałczyński

 

streszczenie
Bogatynia jest miastem położonym u zbiegu trzech granic – Polski, Niemiec i Czech. władze samorządowe powiatów niemieckich Lóbau-Zittau, Bautzen i Szwajcarii Saksońskiej, polskich Lubania i Zgorzelca oraz czeskich Liberca i Usti n/L, a także władze Euroregionu Nysa i Euroregionu Łaba zawarły porozumienie o partnerskiej współpracy mającej na celu promocję rozwoju wielokulturowego obszaru określanego mianem „Krainy Domów Przysłupowych”. Podstawowym celem tego programu jest wspólny patronat nad ratowaniem zabytkowych domów o unikalnej konstrukcji przysłupowo-zrębowej, charakterystycznej dla tego regionu.
W wyniku działań odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” pięć wsi w rejonie Bogatyni bezpowrotnie zniknęło z mapy Polski, a wraz z nimi cenna zabudowa łużycka. Również istniejąca zabudowa przysłupowo – zrębowa w miejscowości Bogatynia jest w stanie zagrożenia w wyniku źle pojętej działalności inwestycyjnej, złego stanu technicznego i braku świadomości publicznej dla wartości kulturowych tego typu zabytków architektury i budownictwa. W Bogatyni i okolicach istnieje około 400 obiektów architektury o konstrukcji przysłupowo-zrębowej, w tym około 80 wpisanych do rejestru zabytków. Opisywany obiekt jest przykładem pierwszej pozytywnej odbudowy i renowacji tego typu budownictwa i stał się przyczynkiem do rozpoczęcia podobnych inwestycji w mieście Bogatynia.