Obsługa techniczna oraz prawna w zakresie planowania i prowadzenia przedsięwzięć budowlanych

 

1. Pomoc w przygotowaniu wniosków o przyznanie dotacji z funduszy pomocowych
     1.1. Mechanizm Finansowy EOG/ Norweski Mechanizm Finansowy (Fundusz Norweski)
             Proirytet 1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję
             zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii
     1.2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
             Program operacyjny Dziedzictwo kulturowe
     1.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
             Departament Wyznań i Mniejszości Narodowych
     1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
             Dofinansowanie odbudowy lub remontów obiektów zniszczonych przez klęski żywiołowe
     1.5. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
             Konkurs na realizację zadań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
     1.6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  

2. Pomoc w wyłonieniu wykonawcy robót
     2.1. dokumentacja przetargowa w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
     2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
     2.3. opis przedmiotu zamówienia
  

3. Nadzory inwestorskie 
     3.1. Inżynier Kontraktu
     3.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 

4. Pomoc w rozliczeniu dotacji