Dla sprawnego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji budowlanej niezbędny jest profesjonalny oraz wiarygodny partner z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Nasz Zespół sprawdził się jako partner w przygotowaniu i realizacji wielu inwestycji niezależnie od jej wielkości oraz stopnia skomplikowania.

 

Istniejące regulacje prawne w zakresie inwestycji prowadzonych w obrębie budowli zabytkowych, w tym przede wszystkim ustawa - Prawo budowlane, ustawa o ochronie zabytków oraz ustawa - Prawo zamówień publicznych, nakładają na Inwestora wymagania, które ma obowiązek spełnić zarówno przed przystąpieniem do realizacji inwestycji budowlanej jak i w trakcie jej realizacji. Proces przygotowania inwestycji oraz pozyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji zazwyczaj nie stwarza Inwestorom większych problemów, jednak w trakcie realizacji samych robót budowlanych występuje często konieczność pogodzenia obowiązków wynikających z przestrzegania przytoczonych przepisów Prawa z wymogami techniczno-ekonomicznymi realizowanej inwestycji. Konieczność ta urasta do rangi problemu w przypadku częstego obecnie finansowania inwestycji lub jej części z funduszy zewnętrznych, w szczególności programów europejskich, które wymagają ścisłego przestrzegania przez Inwestora zadeklarowanych wcześniej harmonogramów robót.


Prawo budowlane oraz wszelkie rozporządzenia okołoustawowe nakładają na Inwestorów obowiązek uzyskania dokumentacji na przeprowadzenie planowanych inwestycji. Jednak obecne regulacje prawne precyzują ogólnie zawartość dokumentacji, szczegółowe rozwiązania i zakres pozostawiając w gestii projektanta.
Ponieważ znamy potencjalne zagrożenia wynikające z ww. problematyki, dzięki naszemu doświadczeniu zarówno w projektowaniu jak i realizacji oraz rozliczeniach inwestycji budowlanno-konserwatorskich w obrębie obiektów zabytkowych, dlatego też potrafimy zaproponować wynikające z naszych doświadczeń takie rozwiązania, które uszczegółowiając dokumentację budowlaną dla obiektów zabytkowych o elementy dodatkowe w stosunku do wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy prawne, co umożliwia zminimalizowanie problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia inwestycji.
  

Nasz Zespół specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowych dokumentacji budowlanych oraz budowlano-konserwatorskich. W trakcie trwania naszej działalności projektowaliśmy zarówno obiekty przemysłowe, zarówno stalowe jak i drewniane, jak również budynki użyteczności publicznej, mosty oraz przebudowy i rewitalizacje budynków zabytkowych.

  

Przygotowujemy oraz nadzorujemy realizacje inwestycji. Działając w imieniu Inwestora możemy przeprowadzić wszystkie procedury związane z realizacją inwestycji, począwszy od wyłonienia wykonawcy (np. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), poprzez nadzór inwestorski nad jej realizacją a skończywszy na pomocy w jej rozliczeniu.